ບຸນທະນະບາຕະ (ວັນທີ 7 ເດືອນ 7)

Tanabata Festival is a Japanese traditional celebration and celebrated every year on July 7 in Japan, and to recall a story of a lover in the heaven Weaver Princess and Cowboy. According to the story of Tanabata, the two lovers are separated by the Amanogawa and allowed to meet once per year on July 7. At that time, Japanese people write their wishes on the wishing paper and hang it on the bamboo tree to have their wishes granted. Japanese people believe that they wish to be the same as the two lovers since they are very hard working and skillful person in doing their tasks.

Activities

» Decorate and display similar Tanabata Festival in Japan 
» Experience with the cultural and educational exchange between both countries 
» Enjoy and understand more about the story of Tanabata and Tepsodachan 
» Make Origami & Kirigami 
» Write wishes and hang on bamboo trees

Your image

ນິທານຄວາມເປັນມາ ບຸນທະນະບາຕະ (ວັນທີ 7 ເດືອນ 7)

ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ ມີນາງຟ້າຊື່ວ່າ “ໂອລິຮິເມ” ອາໄສຢູ່ຂີ້ເຝື້ອ, ວຽກຂອງນາງແມ່ນການຕໍ່າຫູກ ຜ້າແພອັນງົດ ງາມທີ່ນາງຕໍ່ານັ້ນ ກາຍເປັນເຝື້ອລອຍລົງມາສູ່ໂລກເບື້ອງລຸ່ມເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກ. 
ມື້ໜຶ່ງ, ນາງ ຕໍ່າຫູກລາຍດອກໄມ້ ແລະ ພໍດີມີເທບລ້ຽງງົວຊື່ວ່າ “ຮິໂກໂບຊິ” ໄດ້ກາຍມາເຫັນຜ້າແພ ຂອງ ນາງ, ເຮັດໃຫ້ທ້າວ ຮິໂກໂບຊິ ມີຄວາມຈັບອົກຈັບໃຈຢາກເຫັນແມ່ຍິງທີ່ຕໍ່າຜ້າແພດັ່ງກ່າວ. ລາວຈຶ່ງຍ່າງຕາມຜ້າແພນັ້ນໄປ ຈຶ່ງພົບເຫັນ “ນາງໂອລິຮິເມ” ສອງຄົນກໍ່ເກີດຄວາມຮັກຕໍ່ກັນ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ

ໂອລິຮິເມະ
ຮິໂກໂບຊິ
ໂອລິຮິເມະ ແລະ ຮິໂກໂບຊິ ພົບຮັກກັນ

ແຕ່ລະມື້ມີແຕ່ເວົ້າລົມ, ຮ້ອງລຳທຳເພງກັນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ເຮັດໃຫ້ລືມໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. ຍ້ອນນາງບໍ່ຕໍ່າຫູກ ຝົນຈິ່ງບໍ່ຕົກ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຕົ້ນໄມ້ ໃບຫຍ້າກໍ່ຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບກໍ່ລະບາດ. ສ່ວນງົວກໍ່ຈ່ອຍຜ່ອມ ຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າ. 
ເມື່ອເທວະດາ ຮູ້ເລື່ອງລາວ ຈຶ່ງເກີດມີຄວາມໂກດຮ້າຍ ແລະ ເວົ້າວ່າ: ຕັ້ງແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເຈົ້າສອງຄົນພົບກັນອີກ ນາງໂອລິຮິເມ ໃຫ້ໄປຢູ່ທິດຕາເວັນຕົກຂອງໝູ່ດາວທາງຊ້າງເຜືອກ ແລະ ທ້າວ ຮິໂກໂບຊິ ໃຫ້ໄປຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງໝູ່ດາວທາງຊ້າງເຜືອກ ເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ສອງຄົນຈຶ່ງຮ້ອງໄຫ້ອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ໄດ້ຢູ່ຮວ່ມກັນ. 
ເທວະດາເຫັນແນວນັ້ນຈຶ່ງເກີດຄວາມອີດູສົງສານ ແລະ ເວົ້າວ່າ: ຖ້າພວກເຈົ້າຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ໃນ 1 ປີ ຂ້ອຍຈະໃຫ້ຄຳອະທິຖານຂອງພວກເຈົ້າເປັນຈິງພຽງ 1 ຂໍ້ ກໍ່ຄື: ໃນວັນທີ 7 ເດືອນ 7 ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈົ້າຂ້າມໝູ່ດາວທາງຊ້າງເຜືອກມາພົບກັນໄດ້.

Your image
Your image


ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ນາງໂອລິຮິເມ ແລະ ທ້າວ ຮິໂກໂບຊິ ກໍ່ພາກັນຕັ້ງໜ້າເຮັດວຽກຂອງຕົນຢ່າງດຸໝັ່ນຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນຕົກໜັກ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂື້ນ ແລະ ໄຫຼຢ່າງຮຸນແຮງ

Your image

ໃນ ວັນທີ 7 ເດືອນ 7 ເຮັດໃຫ້ນາງບໍ່ສາມາດຂ້າມໝູ່ດາວທາງຊ້າງເຜືອກໄດ້ ນາງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈໂດດລົງນໍ້າເພື່ອຂ້າມນໍ້າ ທັນໃດນັ້ນກໍ່ມີ ນົກອິນຊີ ບິນມາຫຼາຍໂຕຮ່ວມກັນເປັນຂົ້ວໃຫ້ນາງຂ້າມໄປຫາທ້າວຮິໂກໂບຊິ ແລ້ວທັງສອງກໍ່ຈັບມືກັນດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ທີ່ເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ພົບກັນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຕໍ່ມາທັງສອງກໍ່ກາຍເປັນດາວຢູ່ເຊິ່ງໜ້າກັນເທິງທ້ອງຟ້າ ໂດຍຖືກຂັ້ນດ້ວຍດາວຊ້າງເຜືອກ ດາວທັງສອງດວງສົ່ງແສງລະຫຍິບລະຫຍັບ ແລະ ຂໍອະທິຖານໃຫ້ໄດ້ມາພົບກັນປີລະຄັ້ງ.

Your image
Your image
Your image

ຈາກຄວາມເຊື່ອເລື່ອງເລົ່າດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຄົນພາກັນເອົາຜັກ, ໝາກໄມ້ ມາໄຫວ້ໃນງານບຸນ ແລະ ຂຽນຄຳອະທິ ຖານ ຂອງຕົນຫ້ອຍໃສ່ໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຄຳອະທິຖານຂອງຕົນເປັນຈິງໃນ 1 ຂໍ້ ໃນ (ວັນທີ 7 ເດືອນ 7) ຂອງທຸກໆປີ ແລະ ໃນວັນບຸນທະນາບະຕະຂໍໃຫ້ຝົນບໍ່ຕົກ ເພາະວ່າຖ້າຝົນຕົກຄວາມຮັກໃນປີນັ້ນຈະບໍ່ສົມຫວັງ.

Your image
Your image
ຂໍໃຫ້ຄຳອະທິຖານຂອງທຸກໆທ່ານສົມຫວັງທຸກປະການ