Your image

ການບໍລິຫານການເງິນສຳລັບທຸລະກິດ SMEs 

ການວາງແຜນແລະການວິເຄາະການລົງທຶນຂອງກິດຈະການໂດຍການວິເຄາະຫາອັດຕາຜົນຕອບແທນຈາການລົງທຶນ ແລະ ໄລຍະເວລາຄືນທຶນ

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

* ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍລິຫານເງິນທີ່ມີຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸລະກິດ 
• ວິເຄາະການຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນໂດຍເງິນທຶນສ່ວນຕົວແລະແຫຼ່ງເງິນກູ້ 
• ການວາງແຜນແລະການວິເຄາະການລົງທຶນຂອງກິດຈະການໂດຍການວິເຄາະຫາອັດຕາຜົນຕອບແທນຈາການລົງທຶນ ແລະ ໄລຍະເວລາຄືນທຶນ 
• ການບໍລິຫານສະພາບຄ່ອງຂອງທຸລະກິດໂດຍການວິເຄາະອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກໍາໄລ. 

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image
ປອ. ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ

ອໍານວຍການ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com

monetization_onການຈ່າຍຄ່າຮຽນ

1. ໂອນຄ່າຮຽນຜ່ານທະນາຄານ ເລກບັນຊີ XXXXXXX
2. ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຈ່າຍຄ່າຮຽນໄດ້ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ໃນວັນ-ເວລາລັດຖະການ)
3. ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນມື້ທີ່ເລີ່ມຮຽນໄດ້