Your image

ການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ

ຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື່ອງບັງເອີນ ແຕ່ຫາກມີການພົວພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດໃນການສ້າງປັດຊະຍາການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິຫານບໍລິສັດ

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 4-13/06/2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື່ອງບັງເອີນ ແຕ່ຫາກມີການພົວພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດໃນການສ້າງປັດຊະຍາການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິຫານບໍລິສັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງເປັນປະຈຳ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄະນະບໍລິຫານບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງທຸລະກິດ ເພື່ອກຳນົດທິດທາງແລະຍຸດທະສາດທີ່ເໝາະສົມ ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຫັນເອົາຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມປັດຊະຍາການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ. ສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດມີຄວາມສັບສົນຂຶ້ນແລະປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງນຳສະພາບການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ. ວິຊາການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດນີ້ ນຳສະເໜີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຢ່າງລະອຽດ ພ້ອມທັງນຳສະເໜີເຕັກນິກທີ່ນຳໃຊ້ໃນການວິເຄາະ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜົນການວິເຄາະດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການປັບປຸງທຸລະກິດ. 
ຫົວຂໍ້ທີ່ນຳສະເໜີໃນວິຊານີ້ປະກອບມີ: 
• ພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາຕາມບົດຮຽນຂອງຍີ່ປຸ່ນ 
• ປັດຊະຍາ: ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ ຫຼັກການ 
• ຄວາມສຳຄັນຂອງການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ: 
• ພື້ນຖານໃນການສ້າງຍຸດທະສາດ 
• ການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມ 
• ວິທີການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທັງທຸລະກິດທີ່ນຳໄປສູ່ການນຳນົດຍຸດທະສາດ 
• CSFs (ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດ) 
• ການນຳໃຊ້ຈຸດແຂງສະເພາະດ້ານເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດ (ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ/ບໍລິການໃໝ່) 

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image

ອໍານວຍການ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ໄລຍະເວລາ:

8 ວັນ (24 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com