ເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ

JLPT test 2018

                                                      ການສອບເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນປີ 2018
                                                    The 2018 Japanese - Language Proficiency Test
ແມ່ນການສອບເສັງເພື່ອກຳນົດ ແລະ ວັດແທກລະດັບຄວາມ ສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ຜູ້ທີ່ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນບໍ່ແມ່ນພາສາແມ່, ຊຶ່ງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ຈັດການສອບເສັງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນໃນທົ່ວໂລກ. ການສອບເສັງດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນທົ່ວໂລກ ໃນປີນີ້ຖືກວັນທີ 02/12/2018. ການສອບເສັງຈະມີຢູ່ 5 ລະດັບຄື : ລະດັບ N1, ລະດັບ N2, ລະດັບ N3, ລະດັບ N4, ແລະລະດັບ N5. ຜູ້ທີ່ສອບເສັງຜ່ານແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການຈາກມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຊາບທົ່ວເຖິງກັນເພື່ອສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງຕາມວັນ ແລະ ເວລາຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ໄລຍະເປີດຮັບສະໝັກ : ວັນຈັນ, ວັນທີ 09/07/2018 ~ ວັນສຸກ, ວັນທີ 07/09/2018
ວັນເວລາສອບເສັງ : ວັນອາທິດ, ວັນທີ 02/12/2018 ເວລາ 12:00ໂມງ
ສະຖານທີ່ສອບເສັງ : ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ
                                 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ)
ໂທລະສັບ : +856-21-720156 - 7, +856-30-5210746; ແຟັກ : +856-21-770267
ອີເມວ: laosjlpt@gmail.com
ຄ່າໃບສະໝັກ: ➪ 10.000 ກີບ
ຄ່າລົງທະບຽນສອບເສັງ: ➪ລະດັບ N1: 120.000 ກີບ
                                      ➪ລະດັບ N2 ແລະ N3 : 100.000 ກີບ
                                      ➪ລະດັບ N4 ແລະ N5 : 80.000 ກີບ
                                                    ເປີດຮັບສະໝັກໃນວັນລັດຖະການ
                                        ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ, ເວລາ 9:00 ໂມງ ຫາ 16:00 ໂມງ
      ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ)   

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ແລະ ສຳເນົາແບບຟອມການສະໝັກສອບເສັງຫຼັງຈາກທີ່ລົງທະບຽບການສອບເສັງ. ນັກສອບເສັງທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນຄະແນນການສອບເສັງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງປະມານທ້າຍເດືອນ ກຸມພາ 2019

※ກໍລະນີທ່ານຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະ ບໍ່ສະດວກມາສະໝັກດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສອບຖາມຕາມ ເບີໂທ ແລະ ອີເມວຂ້າງເທິງ