Your image

ການຕະຫຼາດສໍາລັບການບໍລິການ

ສ້າງຍຸດທະສາດການຕະຫລາດຕົວຈິງ ແລະ ແຜນການລົງມືເຮັດຂອງການພັດທະນາສາຍສຳພັນກັບລູກຄ້າ, ຄຸນຄ່າຂອງລູກຄ້າ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການລູກຄ້າ

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ມື້ຝຶກອົບຮົມ: .......

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ການວິເຄາະໂອກາດທາງທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ, ການວາງແຜນເປົ້າໝາຍເພື່ອບັນລຸທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານການຕະຫລາດ (ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ ແລະ ຂະບວນການບໍລິຫານ), ການວາງ ແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫລາດ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາຖານລູກຄ້າທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ, ການກຳນົດຍຸດ ທະສາດສ່ວນປະສົມການຕະຫລາດ ແລະ ອື່ນໆອີກ.  

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

fiber_manual_recordທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍລິການທຸລະກິດການຕະຫລາດ

fiber_manual_recordທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຫລັກການຢ່າງພາກປະຕິບັດການສ້າງຖານຂໍ້ມູນລູກຄ້າ, ການພັດທະນາຄຸນຄ່າໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ

fiber_manual_recordຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງຍຸດທະສາດການຕະຫລາດຕົວຈິງ ແລະ ແຜນການລົງມືເຮັດຂອງການພັດທະນາສາຍສຳພັນກັບລູກຄ້າ, ຄຸນຄ່າຂອງລູກຄ້າ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການລູກຄ້າ

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image

ຊ່ຽວຊານອົງການໄຈກາດ້ານການຕະຫລາດ

ຊ່ຽວຊານທີ່ປືກສາ ແລະ ເປັນຄູ ຝຶກດ້ານທຸລະກິດ, ການຕະຫລາດ ແລະ ການຂາຍຂອງບໍລິສັດ Panasonic ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນເປັນເວລາ 38 ປີ. ປະຈຸບັນທ່ານເປັນຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຂອງທ່ານເອງ ແລະ ເປັນອາຈານສອນດ້ານການຕະ ຫລາດຢູ່ຫຼາຍປະເທດ.

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

800,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com