ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນສໍາລັບທຸລະກິດ

Your image
ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ

speaker_notesຮຽນສໍານວນ ແລະ ມາລະຍາດທີ່ໃຊ້ໃນທຸລະກິດ

speaker_notesຟັງການບັນຍາຍຈາກບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມສໍາລັບໃຜ ?

personສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢາກເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ ແລະ ອົງກອນຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນອະນາຄົດ

personສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນກ່ຽວກັບມາລະຍາດທາງທຸລະກິດຂອງຍີ່ປຸ່ນ

personສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢາກຍົກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງຕົນເອງ

ເປົ້າໝາຍຜູ້ສະໝັກ

peopleຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ ລະດັບ N4 ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາສາຍີ່ປຸ່ນທຽບເທົ່າ ຫຼື ສູງກວ່າ ລະດັບ N4

ຄ່າຮຽນ

attach_money400,000 ກີບ/ຄົນ/ພາກຮຽນ

ໄລຍະເວລາຮຽນ

access_timeຫຼັກສູດປົກກະຕິ ຮຽນວັນຈັນ, ພຸດ, ສຸກ. ເວລາ 9:30 - 11:30, ເລີ່ມຮຽນ 10/8 - 5/9/2018

access_timeຫຼັກສູດເສົາ-ອາທິດ ຮຽນວັນເສົາ ແລະ ອາທິດ. ເວລາ 9:30 - 12:00, ເລີ່ມຮຽນ 11/8 - 1/9/2018

ສະໝັກຮຽນໄດ້ທີ່

placeພະແນກພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

phone030-5210-746