Your image

ການພັດທະນາທີມງານ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ການພັດທະນາທີມງານ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຍຸດທະສາດທາງທຸລະກິດ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຖິງທັກສະການສື່ສານເພື່ອເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ, ການພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ການຈູງໃຈ,

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ເປີດຮັບສະໝັກ
ຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 15, 17 & 19/01/2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການພັດທະນາທີມງານ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຍຸດທະສາດທາງທຸລະກິດ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຖິງທັກສະການສື່ສານເພື່ອເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ, ການພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ການຈູງໃຈ, ທັກສະໃນການບໍລິຫານທີມງານ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການຝຶກສອນ, ການວ່າຈ້າງພະນັກງານຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃນການສຳພາດ.

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image

Kyoko Yamazaki 

ມະຫາວິທະຍາໄລ GAKUSHUIN, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ເປັນອາຈານຮັບເຊີນສອນປະຈຳຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ GAKUSHUIN, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ; ເປັນຜູ້ອຳນວຍການອົງກອນສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ເປັນທີ່ປຶກສາສຳລັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ອົງກອນ ທີ່ມີປະສົບການສູງຢູ່ທັງພາຍໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສາກົນ.
 MBA, Ph.D. course 
till 2006, Hermes, Luxury High Brand, French firm
till 2002, General Motors, Automobile Production, American firm 
till 1997, Reuters, News Agency, British firm 
till 1989, Tour Agent, Japanese firm

ໄລຍະເວລາ:

3 ວັນ (12 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

4 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

500,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com