MBA 9th Graduation
Lao New Year 2018
Japanese Class
Japanese New Year Festival 2018
Japanese Speech Contest 2018
previous arrow
next arrow
Slider

ຂ່າວສານລ່າສຸດ    | ອ່ານຂ່າວທັງໝົດ

ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2018 ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດກິດຈະກຳແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຄະນະສຶກສາສາດ ແລະ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ປະກອບມີການແນະນຳກ່ຽວກັບວັດທະນນະທຳຍີ່ປຸ່...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 1 Knowledge management in organization of the President’s affiliated office, National University of Laos Khamphouy Vilay...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 40 A study on effect of transformational leaderships on employee’s performance in KVP Security Service Co., Ltd Anna Sou...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 15 Strategic management of retail industry in Lao PDR in the context of ASEAN economic integration Yuqin Zhong & Bounlou...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 30 Analysis of the effects and utilization of agreements and cooperative frameworks related to economics and internationa...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 54 Consumer behavior and factors influencing decision to buy ready-made fruit juice The case of M-Point Mart Thatluang a...

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຮັບສະໝັກນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ, ເຊິ່ງຫ້ອງນີ້ເປັນຫ້ອງຮຽນໄລຍະສັ້ນພຽງແຕ່ 20 ຄັ້ງ, 40 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານຈະສາມາດຂຽນຕົວອັກສອນ ຮິລະງະນະ ແລະ ຄະຕະກະນະໄດ້. ຜູ້ທີ່ເສັງ...

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກັນຍາ 2018 ນີ້, ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸຸ່ນ ຮ່ວມກັບອົງການໄຈກາໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຮຸ່ນທີ 2 ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສລຍ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສຈ.ປອ. ສົມສີ...

ຫຼັກສູດທີ່ຈະເປີດສອນໃນໄວໆນີ້

personal

ປັ່ນໄອເດຍ - ນໍາສະເໜີແບບໃດໃຫ້ໂດນໃຈ • ອອກແບບສະໄລດ໌ - ສົມທຽບຕົວຢ່າງດີ ແລະ ບໍ່ດີ • ອິນໂຟກຣາບຟິກ - ນໍາໃຊ້ແບບໃດ ແລະ ວາງໂຊນຕໍາແໜ່ງແນວໃດ
ຄ່າຮຽນ: 700,000 ກີບ/ຄົນ
ໄລຍະຮຽນ: 12-16/11/2018

Start your business

ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ


ຄ່າຮຽນ: 500,000 ກີບ
ໄລຍະຮຽນ: 15, 17 & 19/01/2019

EMC

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຮັບສະໝັກນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ, ທ່ານຈະສາມາດຂຽນຕົວອັກສອນ ຮິລະງະນະ ແລະ ຄະຕະກະນະໄດ້
ຜູ້ທີ່ເສັງຈົບຫ້ອງນີ້ໂດຍໄດ້ຄະແນນ 65% ຂຶ້ນໄປ ສາມາດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຫ້ອງປົກກະຕິ B1 ຫຼື BS1 ໄດ້ເລີຍ
ຄ່າຮຽນ: 250,000 ກີບ/ຄົນ
ໄລຍະຮຽນ:  40 ຊົ່ວໂມງ

 
Your image

3 ເສົາຫຼັກຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

Business course

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເປັນຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລຫານ, ພະນັກງານບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານລັດ. ຫຼັກສູດບໍລຫານທຸລະກິດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົບບໍລິຫານທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ....

Japanese Language course

ຫຼັກສູູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation). ຫຼັກສູດມາດຕະຖານ ຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ເທີມແມ່ນ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ, ເປັນລະບົບ 3 ປີ....

Sample title

ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. 
- ວັດທະນະທໍາລາວ, ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.....

ຄູ່ຮ່ວມມື

NUoL
JICA
Japan Foundation